8 danh từ thay thế FRIEND

8 danh từ dưới đây giúp bạn nói về những người bạn của mình một cách chính xác hơn. Nếu biết thêm những danh từ khác, bạn có thể bình luận để chia sẻ với các độc giả.