50 từ vựng cực chất về chủ đề Môi trường

 1. Environnemental pollution : ô nhiễm môi trường
 2. Air quality: chấy lượng không khí
 3. Contamination: sự làm nhiễm độc
 4. To become extinct: Tuyệt chủng
 5. Protection/preservation/conservation: bảo vệ/bảo tồn
 6. To be under threat: Có nguy cơ tuyệt chủng
 7. Air/soil/water pollution: ô nhiễm không khí/đất/nước
 8. Climate change: Thay đổi khí hậu
 9. Greenhouse: hiệu ứng nhà kính
 10. To die out: Tuyệt chủng
 11. Government’s regulation: sự điều chỉnh/luật pháp của chính phủ
 12. Endangered species: Danh sách các loài động vật, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng
 13. Shortage/ the lack of: sự thiếu hụt
 14. Energy conservation: Bảo tồn năng lượng
 15. Wind/solar power/energy: năng lượng gió/mặt trời
 16. Environmentally friendly: (sản phẩm hoặc hành vi) thân thiện với môi trường
 17. Alternatives: giải pháp thay thế
 18. Exhaust fumes: Khí thải từ phương tiện giao thông (chạy bằng xăng dầu)
 19. Solar panel: tấm năng lượng mặt trời
 20. Flash floods: Trận lụt đột ngột
 21. Woodland/forest fire: cháy rừng
 22. Fossil fuels: Nhiên liệu hóa thạch
 23. Deforestation: phá rừng
 24. Future generations: Các thế hệ tương lai
 25. Gas exhaust/emission: khí thải
 26. To get back to nature: Sống gần gũi với thiên nhiên
 27. Carbon dioxin: CO2
 28. Global warming: Sự nóng lên toàn cầu
 29. Culprit (of): thủ phạm (của)
 30. Heavy industry: Ngành công nghiệp nặng
 31. Ecosystem: hệ thống sinh thái
 32. Humanitarian aid: (hành động) viện trợ nhân đạo
 33. Soil erosion: xói mòn đất
 34. Impact on: ảnh hưởng tới…
 35. Pollutant: chất gây ô nhiễm
 36. Loss of habitat: Mất đi nơi cư trú
 37. Polluter: người/tác nhân gây ô nhiễm
 38. Man-made disasterCác thảm họa do con người gây ra
 39. Pollution: sự ô nhiễm/quá trình ô nhiễm
 40. Natural disaster: Các thảm họa tự nhiên (động đất, lũ lụt, bão…)
 41. Preserve biodiversity: bảo tồn sự đa dạng sinh học
 42. The natural world: Thế giới tự nhiên
 43. Natural resources: tài nguyên thiên nhiên
 44. Oil spill: Sự tràn dầu trên biển
 45. Greenhouse gas emissions: khí thải nhà kính
 46. Poaching: Săn bắn trộm (bất hợp pháp)
 47. A marine ecosystem: hệ sinh thái dưới nước
 48. Pollution levels: Các cấp độ ô nhiễm
 49. The ozone layer: tầng ozon
 50. Wildlife conservation: Bảo tồn thú vật hoang dã

Chúc các bạn học tốt.