Hướng dẫn cách đọc số chuẩn nhất bằng tiếng anh

1. Cách đọc số đếm trong tiếng Anh

Số đếm được sử dụng cho mục đích chính đếm số lượng. Từ 1 - 9:

- one /wʌn/: 1

- two /tu:/: 2

- three /θri:/: 3

- four /fɔ:/: 4

- five /faiv/: 5

- six /siks/: 6

- seven /’sevn/: 7

- eight /eit/: 8

- night /nait/: 9

Từ 10-20:

- 10: ten

- 11: eleven

- 12: twelve

- 13: thirteen

- 15: fifteen

- 20: twenty

Các số còn lại: số + teen.

Ví dụ: 14: fourteen, 16: sixteen…

Các số chục gồm có:

- 20: twenty

- 30 thirty

- 40 forty

- 50 fifty

- 60 sixty

- 70 seventy

- 80 eighty

- 90 ninety

Chữ số trong tiếng Anh được tập hợp thành các nhóm.

- 000 = millions: triệu

- 000 = thousands: nghìn

- 000 = hundreds: trăm

- billion (US: trillion): tỉ

- thousand billion (US: quadrillion): ngàn tỉ

- trillion (US: quintillion): triệu tỉ

Ví dụ:

600 - Six hundred

1,600 - Sixteen hundred (or One thousand six hundred)

16,000 - Sixteen thousand

16, 208, 013 = Sixteen million two hundred eight thousand (and) thirteen

300,012 - Three hundred thousand (and) twelve

312,615,729 - Three hundred twelve thousand six hundred fifteen thousand seven hundred twenty nine

Chú ý: Dấu thập phân trong tiếng Việt là ‘,’ nhưng trong tiếng Anh là ‘.’, và được đọc là “point”. Chữ số 0 sau dấu ‘.’ đọc là “naught” (không)

Ví dụ:

10.92: ten point nine two.

8.04: eight point naught four.

2. Cách đọc phân số trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, khi muốn đọc phân số, chúng ta có các trường hợp sau:

- Tử số đọc bằng số đếm

- Nếu tử số nhỏ hơn 10 và mẫu số nhỏ hơn 100 thì chúng ta dùng số thứ tự để đọc mẫu số, và tử số lớn hơn một thì phải nhớ thêm “s” vào mẫu số nữa.

Ví dụ:

1/3 = one third

3/5 = three fifths

1/2 = one half

1/6 = one sixth

4/9 = four ninths

9/20 = nine twentieths

- Còn khi tử số từ 10 trở lên hoặc mẫu số từ 100 trở lên thì phải dùng số đếm để đọc từng chữ số một ở dưới mẫu, giữa tử số và mẫu số cần có “over”.

Ví dụ:

12/5 = twelve over five

18/19 = eighteen over one nine

3/123 = three over one two three

- Ngoài ra còn một vài trường hợp đặc biệt, không tuân theo quy tắc trên, đó là những phân số rất thường gặp và được nói ngắn gọn:

Ví dụ:

1/2 = one half= a half

1/4 = one fourth = one quarter = a quarter

3/4 = three quarters

1/100 = one hundredth

1/1000 = one over a thousand = one thousandth

3. Cách đọc hỗn số trong tiếng Anh

Phần số nguyên chúng ta đọc bằng số đếm, “and” ở giữa và phân số thì đọc như cách vừa hướng dẫn ở trên.

Ví dụ:

Four and four fifths: bốn, bốn phần năm

Thirteen and nineteen over two two: mười ba, mười chín phần hai mươi hai

4. Cách đọc số mũ trong tiếng Anh

Chúng ta sẽ sử dụng số đếm và cụm “to the power of”.

Ví dụ:

2 mũ 5 = two to the power of five

5 mũ 6 = five to the power of six

Tuy nhiên với số mũ 2 và mũ 3 thì chúng ta cũng có cách đọc khác, giống như bình phương và lập phương trong tiếng Việt đấy, đó là “squared” và “cubed”:

Ví dụ:

10 mũ 2 = ten squared

10 mũ 3 = ten cubed

Thực hành hàng ngày bạn sẽ quen với cách đọc số trong tiếng Anh đó. Với những cách đọc phức tạp, bạn nên lấy ví dụ cụ thể và luyện tập hàng ngày. Chúc các bạn học tập tốt.