Phân biệt các dạng từ loại trong câu tiếng anh

-TÍNH – DANH – ĐỘNG – TRẠNG-

1/ TÍNH TỪ (adjective):

a. Vị trí:

- Trước danh từ: beautiful girl, lovely house…

- Sau TOBE:

EX: I am fat, she is intelligent, you are friendly…

- Sau động từ chỉ cảm xúc: feel, look, become, get, turn, seem, sound, hear…

EX: She feels tired

- Sau các từ: something, someone, anything, anyone…….

EX: Is there anything new? / I’ll tell you something interesting.

- Sau keep/make+ (o)+ adj…:

EX: Let’s keep our school clean.

b. Dấu hiệu nhận biết: Thường có hậu tố(đuôi) là:

- al: national, cultural…

- ful: beautiful, careful, useful, peaceful…

- ive: active, attractive, impressive…….

- able: comfortable, miserable…

- ous: dangerous, serious, humorous, continuous, famous…

- cult: difficult…

- ish: selfish, childish…

- ed: bored, interested, excited…

- y: danh từ+ Y thành tính từ: daily, monthly, friendly, healthy…

2/ Danh từ (Noun):

a. Vị trí:

- Sau Tobe: I am a student.

- Sau tính từ: nice school…

- đầu câu làm chủ ngữ.

- Sau a/an, the, this, that, these, those…

- Sau tính từ sở hữu: my, your, his, her, their…

- Sau many, a lot of/ lots of, plenty of…

- The +(adj) N …of + (adj) N…

b. Dấu hiệu nhận biết:Thường có hậu tố là:

- tion: nation, education, instruction……….

- sion: question, television, impression, passion…….

- ment: pavement, movement, environment….

- ce: difference, independence, peace……….

ness: kindness, friendliness……

- y: beauty, democracy (nền dân chủ), army…

- er/or: động từ+ er/or thành danh từ chỉ người: worker, driver, swimmer, runner, player, visitor, …

3/ Động từ(Verb):

* Vị trí:

- Thường đứng sau Chủ ngữ: He plays volleyball every day.

- Có thể đứng sau trạng từ chỉ mức độ thường xuyên: I usually get up early.

4/Trạng từ(Adverb):

* Vị trí:

- Đứng sau động từ thường: She runs quickly. (S-V-A)

- Sau tân ngữ: He speaks English fluently. (S-V-O-A)

* Lưu ý: Đôi khi ta thấy trạng từ đứng đầu câu hoặc trước động từ nhằm nhấn mạnh ý câu hoặc chủ ngữ.

Ex: Suddenly, the police appeared and caught him.