Bí quyết học câu bị động trong Tiếng Anh

Điều kiện bắt buộc của một câu bị động là phải có động từ TO BE và V3/ED, do đó để chuyển một câu từ dạng chủ động sang dạng bị động thì chúng ta chỉ cần đi tìm TO BE và V3/ED này.

VD: I am going to build a house.

- Tìm V3/ED: Trong câu chủ động đề bài cho bao giờ cũng có động từ, do đó chúng ta chỉ việc lấy động từ này rồi đưa nó lên V3/ED, chú ý là động từ này sẽ đứng ngay sau tân ngữ của câu.

Ta thấy câu trên có hai động từ là "going' và "build", ta sẽ chọn động từ "build" để đưa lên V3/ED bởi vì sau "build" là tân ngữ "a house": buid => built

- Tìm TO BE: "To be" cũng có "am, is, are", "was, were", ... do đó để chọn đúng "to be" ta phải nhớ: "To be" phải cùng thì hoặc cùng dạng với động từ ban đầu ở câu gốc. Trong ví dụ trên động từ ở câu chủ động gốc đang là to verb (to build) nên "to be" cũng phải là to verb ("to be") => Câu bị động bây giờ là: .... + TO BE BUILT + ...

* Lưu ý: Khi chuyển từ câu chủ động sang câu bị động thì cũng ta phải bảo toàn thì và dạng của câu đề, do đó giữa chủ ngữ và động từ còn gì chúng ta phải đưa nó xuống câu bị động. Trong ví dụ trên còn "am going" => Câu bị động bây giờ là: ... + AM GOING TO BE BUILT + ...

Bước tiếp theo khi chuyển từ câu chủ động thành câu bị động mà hầu hết ai cũng biết là hoán vị vị trí chủ ngữ và tân ngữ và thêm "BY" trước tân ngữ mới, do đó "THE HOUSE" sẽ được đưa ra đầu câu làm chủ ngữ mới và kéo theo chữ "AM" trong ... + AM GOING TO BE BUILT + ... phải chuyển thành "IS" để chúng hòa hợp với nhau.

Câu bị động cuối cùng là: A HOUSE IS GOING TO BE BUILT BY ME.

Giải thích chi tiết thì thấy có vẻ dài dòng nhưng thức tế các bạn chỉ cần làm qua 1 lần lần sau các bạn có thể chuyển bất kì câu chủ động ở thì nào sang câu bị động mà không cần phải nhớ công thức.

Chúng ta xét thêm một ví dụ nữa như sau: HE HAS BEEN BUILDING THE HOUSE FOR 3 YEARS.
- Tìm V3: BUILDING => BUILT
- Tìm "To be": động từ gốc "BUILDING" => "to be" là BEING.

Hoán vị chủ ngữ, động từ và chuyển các chữ còn lại xuống ta có câu bị động là:

THE HOUSE HÁ BEEN BEING BUILT BY HIM FOR 3 YEARS.

CÁCH VIẾT CÔNG THỨC CÂU BỊ ĐỘNG CỦA BẤT KÌ THÌ NÀO.
Trong bài "Mẹo nhớ công thức các thì trong tiếng Anh" mình đã hướng dẫn các bạn cách học để viết công thức của bất cứ thì nào trong tiếng Anh trong vòng 10 phút. Để viết công thức câu bị động của các thì các bạn chỉ cần xem lại bài giảng trên để viết công thức thì bạn muốn xuống, sau đó chúng ta sẽ dùng cách biến đổi như phần trên thì sẽ viết được công thức câu bị động của bất kì thì nào.

Ví dụ: Viết công thức câu bị động của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.
Công thức câu chủ động: S + HAVE/HAS + BEEN + VERB-ING + O
- Tìm V3/ED: lấy "VERB-ING" đổi thành VE/3D => V3/ED
- Tìm "To be": câu đề có "VERB-ING" => "to be" là "BEING".
- Hoán vị và đưa các chữ còn lại xuống ta có:

S(mới) + HAVE/HAS + BEEN  BEING + V3/ED + BY O(mới).