Từ vựng về tính cách

Aggressive /əˈɡres.ɪv/: hung hăng; xông xáo

Ambitious /æmˈbɪʃ.əs/: có nhiều tham vọng

Cautious /ˈkɔː.ʃəs/: thận trọng, cẩn thận

Careful /ˈkeə.fəl/: cẩn thận

Cheerful/amusing /ˈtʃɪə.fəl/ | /əˈmjuː.zɪŋ/: vui vẻ

Clever /ˈklev.ər/: khéo léo

Tactful /ˈtækt.fəl/: khéo xử, lịch thiệp

Competitive /kəmˈpet.ɪ.tɪv/: cạnh tranh, đua tranh

Confident /ˈkɒn.fɪ.dənt/: tự tin

Creative /kriˈeɪ.tɪv/: sáng tạo

Dependable /dɪˈpen.də.bl̩/: đáng tin cậy 

Dumb /dʌm/: không có tiếng nói

Enthusiastic /ɪnˌθjuː.ziˈæs.tɪk/: hăng hái, nhiệt tình

Easy-going: dễ tính 

Extroverted /ˈek.strə.vɜːtid/: hướng ngoại

Faithful /ˈfeɪθ.fəl/: chung thuỷ 

Introverted /ˈɪn.trə.vɜːt/id: hướng nội

Generous /ˈdʒen.ər.əs/: rộng lượng

Gentle /ˈdʒen.tl̩/: nhẹ nhàng

Humorous /ˈhjuː.mə.rəs/: hài hước

Honest /ˈɒn.ɪst/: trung thực

Imaginative /ɪˈmædʒ.ɪ.nə.tɪv/: giàu trí tưởng tượng

Intelligent /ɪnˈtel.ɪ.dʒənt/: thông minh(smart)

Kind /kaɪnd/: tử tế

Loyal /ˈlɔɪ.əl/: trung thành

Observant /əbˈzɜː.vənt/: tinh ý 

Optimistic /ˌɒp.tɪˈmɪs.tɪk/: lạc quan

Patient /ˈpeɪ.ʃənt/: kiên nhẫn

Pessimistic /ˌpes.ɪˈmɪs.tɪk/: bi quan

Polite /pəˈlaɪt/: lịch sự

Outgoing /ˌaʊtˈɡəʊ.ɪŋ/: hướng ngoại, thân thiện(sociable, friendly)

Open-minded: khoáng đạt

Quite /kwaɪt/: ít nói

Rational /ˈræʃ.ən.əl/: có lý trí, có chừng mực

Reckless /ˈrek.ləs/: hấp tấp

Sincere /sɪnˈsɪər/: thành thật, chân thật

Stubborn /ˈstʌb.ən/: bướng bỉnh(as stubborn as a mule)

Talkative /ˈtɔː.kə.tɪv/: lắm mồm

Understanding /ˌʌn.dəˈstæn.dɪŋ/: hiểu biết

Wise /waɪz/: thông thái, uyên bác(a wise man)

Lazy /ˈleɪ.zi/: lười biếng

Hot-temper /ˈtem.pər/: nóng tính

Bad-temper /ˈtem.pər/: khó chơi

Selfish /ˈsel.fɪʃ/: ích kỷ

Mean /miːn/: keo kiệt

Cold /kəʊld/: lạnh lùng

Silly/stupid /ˈsɪl.i/ | /ˈstjuː.pɪd/: ngu ngốc, ngốc nghếch

Crazy /ˈkreɪ.zi/: điên cuồng (mang tính tích cực)

Mad /mæd/: điên, khùng

Aggressive /əˈɡres.ɪv/xấu bụng

Unkind /ʌnˈkaɪnd/: xấu bụng, không tốt

Unpleasant /ʌnˈplez.ənt/: khó chịu

Cruel /ˈkruː.əl/: độc ác

 

Hoàng Thịnh

ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH TẠI EPASS (TP.HCM) theo link này: http://goo.gl/forms/IzBHuhdMUn 

                  

MỌI THẮC MẮC VỀ VIỆC HỌC TIẾNG ANH & DỊCH VỤ VISA ĐI MỸ - ÚC - CANADA. LIÊN HỆ NGAY:

Địa chỉ: 421/37 Sư Vạn Hạnh (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP.HCM

ĐT: 08.6270.8.666 - Hotline: 0915 332 966 - 0982 223 844 

Email: epass@outlook.com.vn 

Website: www.epass.com.vn